சர்க்கரை முத்தே சந்தன பொட்டே கண்ணே கண்ணுறங்கு

download

1090. சர்க்கரை முத்தே சந்தன பொட்டே கண்ணே கண்ணுறங்கு
முத்தமிழ் சொத்தே முல்லைப்பூ மொட்டே கண்ணே கண்ணுறங்கு-2
அன்னை மரியின் செல்வமே விண்ணக தேவ திலகமே
கண்ணே நீயும் கண்ணுறங்கு - ஆரிராரிரோ ஆரிராரிரோ - 2

1. கந்தையில் நீயும் மகிமை கண்டாய் கண்ணே கண்ணுறங்கு
தந்தையின் அன்பை எமக்குத் தந்தாய் ... ... (2)
மந்தையின் ஆயர்கள் தோழமை கொண்டாய் ... ... -2
விந்தையில் வந்து வேந்தர்கள் நின்றார்... ...
ஆரிராரிரோ ஆரிராரிரோ - 2

2. விண்ணிலே தூதர் கீதங்கள் கேட்க ... ...
மண்ணிலே மாந்தர் நாதங்கள் கேட்க ... ... (2)
கண்கவர் விண்மீன் உன்புகழ் காட்ட ... ... -2
தென்றலும் மெல்லிய தேனிசை மீட்ட ... ...
ஆரிராரிரோ ஆரிராரிரோ - 2