திருப்பலி இராகங்கள்

தொகுத்து வெளியிட்டவர் அருட்திரு. யூஜின்
: திருவழிபாட்டுப் பணிக்குழு செயலர்
திருச்சி மறைமாவட்டம்
  மங்கள ஆரத்தி
47.01 ஆரத்தி ஆரத்தி மங்கள ஆரத்தி as
47.02 மங்கள ஆரத்தி எடுத்தும்மை அழைத்தோம் as
47.03 மங்கள ஒலியுடன் மகிழ்உடன் யாம் அழைத்தோம் as
47.04 ஆண்டவரே உந்தன் சந்நிதி இன்று as
47.05 மங்கள ஆரத்தி எடுத்தும்மை அழைத்தோம் as
47.06 மங்கள ஆரத்தி எடுத்தும்மை அழைத்தோம் as
47.07 மங்கள ஆரத்தி எடுத்தும்மை அழைத்தோம் as
47.08 மங்கள ஆரத்தி எடுத்தும்மை அழைத்தோம் as
47.09 மங்களம் சொல்லி வாழ்த்திடுவோமே as
47.10 மங்களம் பொங்கிடும் மணமகிழ் நாளில் as
47.11 மங்கள ஆரத்தி எடுத்தும்மை அழைத்தோம் as
47.12 மங்கள ஆரத்தி எடுத்தும்மை அழைத்தோம் as
47.13 மங்கள ஆரத்தி எடுத்தும்மை அழைத்தோம் as
47.14 வருகவே! - 4 இறைஆட்சி வழிகாட்டும் புதுவாழ்வு as
  ஒளி ஏற்றுதல்
47.15 ஒளி உண்டாகட்டும் உலகமெங்கும் அது பரவட்டும் as
47.16 ஒளிமயமான இறைவா போற்றி ஒளியின் ஊற்றாம் இறைவா as
  மன்னிப்பு வழிபாடு
47.17 மன்னிப்பு வேண்டுகிறேன் இறைவா மன்னிப்பு வேண்டுகிறேன் as
47.18 அருள் வடிவே ஆண்டவனே எமக்கருளும் உம் தயவை as
47.19 இறைவா எங்கள் இறைவா - 2 வழியை மறந்து as
47.20 பாவங்கள் செய்தோம் எம் பாவம் பொருத்தருளும் as
47.21 அப்பா தந்தையே மனம் வருந்தி நான் வருகின்ற பொழுதென்னை as
  ஆண்டவரே, வானவர் கீதம், தூயவர், உலகின்...
47.22 ஆண்டவரே எங்கள் மீது இரக்கமாயிரும் - உன்னதங்களிலே as
47.23 ஆண்டவரே இரக்கமாயிரும் - உன்னதங்களிலே இறைவனுக்கு as
47.24 ஆண்டவரே மனமிரங்கும் - உன்னதங்களிலே இறைவனுக்கு as
47.25 ஆண்டவரே இக்கமாயிரும் - உன்னதங்களிலே இறைவனுக்கு as
47.26 ஆண்டவரே ஆண்டவரே இரக்கமாயிரும் - உன்னதங்களிலே as
47.27 ஆண்டவரே இரக்கமாயிரும் - உன்னதங்களிலே இறைவனுக்கே as
47.28 ஆண்டவரே இரக்கமாயிரும், உன்னதங்களிலே இறைவனுக்கு as
47.29 ஆண்டவரே இரக்கமாயிரும், உன்னதங்களிலே இறைவனுக்கு as
47.30 ஆண்டவரே இரக்கமாயிரும், உன்னதத்தில் இறைவனுக்கு மாட்சி as
47.31 ஆண்டவரே மனம்இரங்கும், விண்ணிலே தேவனுக்கு மகிமை as
47.32 ஆண்டவரே இரக்கம் வையும், உன்னதங்களிலே இறைவனுக்கு as
47.33 ஆண்டவரே இரக்கமாயிரும், உன்னதங்களிலே இறைவனுக்கு as
47.34 ஆண்டவரே இரக்கமாயிரும், உன்னதங்களிலே இறைவனுக்கு as
47.35 ஆண்டவரே இரக்கமாயிரும், உன்னதங்களிலே இறைவனுக்கு as
47.36 ஆண்டவரே இரக்கம் வையும், உன்னதத்தில் இறைவனுக்கு as
47.37 ஆண்டவரே இரக்கமாயிரும், உன்னதங்களிலே இறைவனுக்கு as
47.38 ஆண்டவரே இரக்கமாயிரும், உன்னதங்களிலே இறைவனுக்கு as
47.39 ஆண்டவரே இரக்கமாயிரும், உன்னதங்களிலே இறைவனுக்கு as
47.40 ஆண்டவரே இரக்கமாயிரும், உன்னதங்களிலே இறைவனுக்கு as
47.41 ஆண்டவரே மனம் இரங்கும், உன்னதங்களிலே இறைவனுக்கு as
47.42 இயேசுவே நீரே இரங்குவீர், உன்னதங்களிலே இறைவனுக்கு as
47.43 ஆண்டவரே இரக்கமாயிரும், உன்னதத்தில் இறைவனுக்கு as
47.44 இரக்கமாயிரும் இயேசுவே, உன்னதங்களிலே இறைவனுக்கு as
  இறைவார்த்தை அஞ்சலி  
47.45 வார்த்தையாம் இறைவா இணையற்ற தலைவா புதுவாழ்வெமக்கு as
47.46 வார்த்தையான இறைவனை மகிமைபடுத்தவே தீபத்தாலே as
47.47 இறைவா என் காலடிக்கு உம் வாக்கே விளக்கு என் பாதைக்கு as
47.48 வார்த்தையான இறைவனுக்கு தீபத்தாலே அஞ்சலி.... as
47.49 ஆராதானை - 3 வார்த்தையான இறைவனுக்கு ஆராதனை as
47.50 அஞ்சலி அஞ்சலி இறைஅஞ்சலி ஆண்டவர் அருள் பாதம் as
47.51 ஆராதனை ஆராதனை என் அன்பு நேசருக்கு ஆராதனை as
47.52 இறைவா உந்தன் திருவாய் மலர்ந்த வாழ்வின் வார்த்தைக்கு as
47.53 வார்த்தையான இறைவனே ஆராதிக்கின்றேன் வாக்கு மாறா as
47.54 இறைவா உந்தன் திருவாய் மலர்ந்த வாழ்வின் வார்த்தைக்கு as
  அல்லேலூயா
47.55 அலேலூயா அல்லேலூயா as
47.56 அல்லேலூயா - 4 as
47.57 அல்லேலூயா - 4 ஆண்டருக்கு நன்றி செலுத்துங்கள் as
47.58 அல்லேலூயா - 6 ஆண்டவர் படைத்த நாள் இதுவே as
47.59 அல்லேலூயா - 9 ஆண்டவரைப் போற்றுங்கள் ஏனெனில் அவர் as
47.60 அலேலூயா - 2 அல்லேலூயா அருள் நிறை மரியே as
47.61 அல்லேலூயா - 8 அருள் நிறைமரியே as
47.62 அல்லேலூ அல்லேலூயா - 4 ஆண்டவர் படைத்த நாள் இதுவே as
47.63 அல்லேலூயா - 8 ஆண்டவர் அருளிய நலன்களை நினைந்து as
47.64 அல்லேலூயா - 6 இறையில் உரவை வளர்த்திடவே as
47.65 அல்லேலூயா - 10 ஆண்டவர் படைத்த நாள் இதுவே as
47.66 அல்லேலூயா - 9 ஆண்டவரே பேசும் அடியவன் நான் கேட்கின்றேன் as
47.67 அல்லேலூயா - 12 நான் உங்களை நண்பர்கள் என்றேன் as
47.68 அல்லேலூயா - 12 ஆண்டவரே பேசும் உம் அடியவன் நான் as
47.69 அல்லேலூயா - 8 ஆண்டவரே பேசும் அடியவன் கேட்கின்றேன் as
47.70 ஆ...ஆ... அல்லேலூயா - 4 செஞ்ஞாயிறு உடையாள் as
47.71 ஆ... அல்லேலூயா ஆ... அல்லேலூயா - 2 நான் உங்களை அன்பு as
47.72 அல்லேலூயா - 4 என்னென்ன அற்புதஇராகங்களே இறையுன்னை as
47.73 அல்லேலூயா - 6 மெல்லிசை கருவிகள் மீட்டிடுவோம் மேளமும் as
47.74 அல்லெலூயா - 8 என் ஆன்மா ஆண்டவரை ஏற்றிப் புகழ்கின்றது as
47.75 அல்லேலூயா - 6 மாபெறும் மகிழ்சியூட்டும் நற்செய்தியை as
47.76 அலேலூ அலேலூயா கிறிஸ்துவைப் போற்றுங்கள் as
47.77 அல்லேலூயா அல்லே அல்லேலூயா - 6 வாழ்வு பெற முழு as
47.78 அல்லேலூயா - 4 நான் உங்ளுக்குப் புதியதோர் கட்டளை as
47.79 ஆ.. அல்லேலூயா பாடுவோம் - 2 இயேசு நம் ஆண்டவர் as
47.80 அல்லேலூயா அல்லேலூயா - 4 அருள் நிறைந்த மரியே as
47.81 அல்லேலூயா - 8 தனை அழித்து வாழ்வு தந்த தேவன் வருகின்றார் as
47.82 அல்லேலூயா - 6 ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துங்கள் ஏனெனில் as
  வானமும் பூமியும்  
47.83 வானமும் பூமியும் படைத்தாளும் இறைவனை விசுவசிக்கின்றேன் as
47.84 வானமும் பூமியும் படைத்தவராம் கடவுள் ஒருவர் இருக்கின்றார் as
47.85 வானமும் பூமியும் படைத்தவராம் கடவுள் ஒருவர் இருக்கின்றார் as
47.86 வானமும் பூமியும் படைத்தாளும் இறைவனை விசுவசிக்கின்றேன் as
47.87 வானமும் பூமியும் படைத்தவராம் கடவுள் ஒருவர் இருக்கின்றார் as
47.88 வானமும் பூமியும் படைத்தாளும் இறைவனை விசுவசிக்கின்றேன் as
47.89 வானமும் பூமியும் படைத்தவராம் கடவுள் ஒருவர் இருக்கின்றார் as
47.90 வானமும் பூமியும் படைத்தவராம் கடவுள் ஒருவர் இருக்கின்றார் as
47.91 வானமும் பூமியும் படைத்தவராம் கடவுள் ஒருவர் இருக்கின்றார் as
47.92 ஒரே கடவுளை விசுவசிக்கின்றேன் விசுவசிக்கின்றேன் as
  விசுவாசிகள் மன்றாட்டு  
47.93 ஆண்டவரே எங்கள் மன்றாட்டைக் கேட்டருளும் as
47.94 ஆண்டவரே எம் மன்றாட்டைக் கேட்டருளும் as
47.95 தூபம் போல் என் ஜெபம் உந்தன் பாதம் சேரவேண்டும் as
47.96 ஆண்டவரே எம் மன்றாட்டை தயவாய் கேட்டருளும் as
47.97 ஆண்டவரே எங்கள் மன்றாட்டை தயவாய் கேட்டருளும் as
47.98 ஆண்டவரே தாவீதின் திருமகனே கேட்ப்பதை தாரும் இயேசையா as
47.99 மகிமையின் ஆண்டவர் குழந்தைஇயேசுவே எம் மன்றாட்டை as
  விசுவாசத்தின் மறைபொருள்  
47.100 எமக்காக இறந்த இயேசுவே எமக்காக உயிர்த்த இயேசுவே as
47.101 எனக்காக மரித்தவரே இயேசு எனக்காக உயிர்த்தவரே as
47.102 கிறிஸ்து மரித்தார் கிறிஸ்து உயிர்த்தார் கிறிஸ்து மீண்டும் வருவார் as
47.103 எனக்காக பிறந்தீர் தேவனே உம்மை ஆராதிக்கின்றோம் as
  மலரஞ்சலி
47.104 பரலோகத் தந்தைக்கு தீபாஞ்சலி as
47.105 அஞ்சலி - 2 தெய்வமே அஞ்சலி வாழ்வில் எனக்கு ஒளியானாய் as
47.106 அஞ்சலி - 2 தெய்வமே அஞ்சலி வாழ்வில் எனக்கு ஒளியானாய் as
47.107 நன்றிஎனும் மலர் பரப்பி நல்வர் பாதத்திலே as
47.108 முழுமை நிறை மூவருக்கும் அஞ்சலி செய்கின்றோம் as
47.109 அஞ்சலி - 2 இறைவா உமக்கு அஞ்சலி as
47.110 அஞ்சலி - 4 தீபத்தாலே அஞ்சலி எம்மையே தந்தோம் அஞ்சலி as
47.111 ஓ தெய்வமே தெய்வமே அஞ்சலி என் தெய்வமே அஞ்சலி as
47.112 என் தெய்வமே உனக்காகும் அஞ்சலி - 2 தீபாஞ்சலி மலரஞ்சலி as
47.113 அஞ்சலி கீதாஞ்சலி ஆண்டவர் இயேசுவுக்கு அஞ்சலி as
47.114 மலர்மிசை ஆகிய மன்னவா போற்றி நிலமிசை எங்குமே as
47.115 அன்புப்பணி செய்வதற்கு ஆற்றலாக இருப்பவருக்கு தீபாஞ்சலி as
47.116 ஆராதனை - 2 என் அன்பு நேசருக்கு ஆராதானை - 2 as
  பரலோகத்திலிருக்கிற எங்கள் பிதாவே  
47.117 பரலோகத்திலிருக்கிற இறை பிதாவே as
47.118 விண்ணுலகில் இருக்கிற எங்கள் தந்தையே as
47.119 பரலோகத்தில் இருக்கின்ற எங்கள் பிதாவே எங்கள் பிதாவே as
47.120 விண்ணில் வாழும் எம் தந்தாய் உம் தூய நாமம் வாழியவே as
47.121 உன்னதத்தில் வீற்றிருக்கும் எங்கள் அன்புத் தந்தையே as
47.122 விண்வாழும் தந்தாய் எந்நாளும் உந்தன் பொன் நாமம் வாழ்க as
47.123 எல்லா இடத்திலும் இருக்கும் சாமி எங்களோட மத்தியிலே as
47.124 பரலோகத்திலிருக்கிற எங்கள் பிதாவே உம்முடைய நாமம் as
47.125 பரலோகத்தில் இருக்கின்ற எங்கள் பிதாவே பிதாவே as
47.126 எம் பிதாவே ஓ எம் பிதாவே - 2 உம் தூய நாமம் வாழ்கவே as
47.127 வானிலே அரசுகொண்ட வடிவுடைய எங்கள் தந்தாய் as
47.128 விண்ணகத்தில் வாழும் எங்கள் அன்புத் தந்தையே உமது நாமம் as
  சமாதானம்  
47.129 ஒருவருக்கொருவர் சமாதானம் அறித்துக்கோள்வோம் as
47.130 சமாதானமே என்றும் சமாதானமே கிறிஸ்துவின் சமாதானம் as
47.131 உங்களுக்கு சமாதானம் - 2 உலகம் என்றும் தரமுடியாத as
  புனிதர்கள் பிராத்தனை  
47.132 ஆண்டவரே இரக்கமாயிரும் கிறிஸ்துவே இரக்கமாயிரும் as
47.133 ஆண்டவரே இரக்கமாயிரும் கிறிஸ்துவே இரக்கமாயிரும் as
47.134 ஆண்டவரே இரக்கமாயிரும் கிறிஸ்துவே இரக்கமாயிரும் as
47.135 இரக்கமாயிரும் - 2 இயேசுவே ஆண்டவரே இரக்கமாயிரும் as
  மாண்புயர் இவ்வருள் அனுமானத்தை  
47.136 மாண்புயர் இவ்வருள் அனுமானத்தை தாழ்ந்து பணிந்து as
47.137 மாண்புயர் இவ்வருள் அனுமானத்தை தாழ்ந்து பணிந்து as
47.138 மாண்புயர் இந்த அனுமானத்தை தாழ்ந்து பணிந்து as
47.139 மாண்புயர் இந்த அனுமானத்தை தாழ்ந்து பணிந்து as
  அருட்திரு தேவ தேவன்  
47.140 அருட்திரு தேவ தேவன் போற்றி as
  ஆண்டவரே ஈசோ புல்லினால்  
47.141 ஆண்டவரே ஈசோ புல்லினால் என்மேல் தெளிப்பீர் as
47.142 தேவாலய வலப்புறமிருந்து தண்ணீர் புறப்படக் கண்டேன் as
  நித்திய ஸ்துதிக்குரிய  
47.143 நித்திய ஸ்துதிக்குரிய பரிசுத்த நற்கருணைக்கே as
47.144 நிலையான புகழுக்குரிய தூய இறை நன்மைக்கே (தூய தமிழ்) as
47.145 நித்திய ஸ்துதிக்குரிய பரிசுத்த நற்கருணைக்கே as