இன்றைய சிந்தனை (வாசகங்களுடன்)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

ஜனவரி 2011
ஞாயிறு திங்கள் செவ்வாய் புதன் வியாழன் வெள்ளி சனி
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
பெப்ரவரி 2011
ஞாயிறு திங்கள் செவ்வாய் புதன் வியாழன் வெள்ளி சனி
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28
 
மார்ச் 2011
ஞாயிறு திங்கள் செவ்வாய் புதன் வியாழன் வெள்ளி சனி
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
ஏப்ரல் 2011
ஞாயிறு திங்கள் செவ்வாய் புதன் வியாழன் வெள்ளி சனி
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
�««�»ç 2011
ஞாயிறு திங்கள் செவ்வாய் புதன் வியாழன் வெள்ளி சனி
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
�«£�»��«��»� 2011
ஞாயிறு திங்கள் செவ்வாய் புதன் வியாழன் வெள்ளி சனி
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ஜுலை 2011
ஞாயிறு திங்கள் செவ்வாய் புதன் வியாழன் வெள்ளி சனி
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ஆகஸ்டு 2011
ஞாயிறு திங்கள் செவ்வாய் புதன் வியாழன் வெள்ளி சனி
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
 
�«��»��«��»��«��««�»��«��«��»� 2011
ஞாயிறு திங்கள் செவ்வாய் புதன் வியாழன் வெள்ளி சனி
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
 
�«à�«��»��«��»ï�«��«��»� 2011
ஞாயிறு திங்கள் செவ்வாய் புதன் வியாழன் வெள்ளி சனி
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
நவம்பர் 2011
ஞாயிறு திங்கள் செவ்வாய் புதன் வியாழன் வெள்ளி சனி
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
�«��«��«��««�»��«��«��»� 2011
ஞாயிறு திங்கள் செவ்வாய் புதன் வியாழன் வெள்ளி சனி
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31